Årsmöte 9 februari, 18:30

Välkommen till Mölndals fotoklubbs årsmöte!

Online-möte på MS Teams

Vi börjar med Årsmötesförhandlingarna, som brukar gå ganska fort.
På det följer årsberättelse i form av ett bildspel med många medlemsbilder från året som gått.

Efter själva årsmötet kommer Kristina visa bildredigering i mobiltelefon med Photoshop Express. 
Det kommer även finnas tid för spontanvisning av bilder eller kanske något annat som ni vill dela på skärmen.

Årsmötet
På grund av att mötet sker online kommer röstningen att gå till lite annorlunda. Innan beslut vid varje punkt kommer mötesordföranden att vänta ett ögonblick för att ni medlemmar ska få möjlighet att opponera er mot förslaget. Om ingen säger något anses förslaget godkänt av årsmötet. Skulle det behövas röstning så löser vi det då.


Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 3. Dagordningens godkännande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän.
 7. Val av rösträknare.
 8. Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Beslut om styrelseledamöterna inom sig utser ordförande, kassör och sekreterare.
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av en revisor och en suppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Val av ev. förtroendeposter.
 16. Beslut om medlemsavgift.
 17. Beslut om mötesdatum för det kommande året.
 18. Övriga ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
 19. Prisutdelning ”Årets fotograf”.
 20. Årsmötet avslutas.

Punkt 16
Medlemsavgiften förra året var 325 kr. 
 
Stadgarna säger följande om medlemsavgiften:
§8 Medlemsavgiften, som bestämmes för ett år i sänder, skall betalas senast under mars månad. Nya medlemmar erlägger medlemsavgiften vid inträdet. Sker inträdet efter juli månad erläggs halv avgift. Tillhör två eller flera av klubbens medlemmar samma hushåll erlägger blott en av dem full avgift och var och en av de övriga halv avgift. Medlemmar som under året fyller högst 20 år, erlägger halv avgift.
 
Punkt 17
Nedan följer styrelsens förslag på mötesdatum så att ni i lugn och ro kan kolla kalendern innan mötet.16/3 – Månadsmöte
20/4 – Månadsmöte
18/5 – Månadsmöte
15/6 – Månadsmöte ute

24/8 – Månadsmöte
21/9 – Månadsmöte
19/10 – Månadsmöte
16/11 – Månadsmöte
14/12 – Månadsmöte

2023
11/1 – Månadsmöte
8/2 – Årsmöte


Tematävling

 • Mars: Hopp
 • Maj: Gångbart
 • September: Färgglad
 • Oktober: Stenigt
 • December: Sticker ut

Se hela utskicket för övrig info: Det hittar du här

Klicka på länken nedan för att ansluta till mötet:Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

Alternatvit kopiera in länken till en webbläsare: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNkMGU1ZGYtYjZhOS00MDA3LThkMTEtZDU5M2IxYTFlM2E1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22afadec18-0533-4cba-8578-5316252ff93f%22%2c%22Oid%22%3a%2232d0f506-9200-423c-9408-4a31177e7531%22%7d
Mer information finns att läsa hos Microsoft.

Har ni problem att komma in kan ni ringa eller maila till Stefan. Tel 0733-452742, mail stefan.litzen@gmail.com.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *